Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 473
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2023 46 HOTĂRÂRE privind aprobarea de virări de credite la bugetului local la comuna Unțeni, pe anul 2023 04/09/2023
2023 40 HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI' în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, Obiectiv Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 30/08/2023
2023 42 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2023
2023 41 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2023
2023 43 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 30/08/2023
2023 44 H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilității pentru organizarea și derularea procedurii de atribuire pentru achiziția de produse aferente Programului pentru școli a României în perioada 2023-2029 și a acordurilor cadru/contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Unțeni 30/08/2023
2023 45 HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarierii anuale de către comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al comunei Unteni a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Unțeni, a unor bunuri din domeniul privat al statului precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere 30/08/2023
2023 35 HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Unțeni de tip V 1 31/07/2023
2023 34 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Statutului ADI „Aqua Botoșani”și acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Unțeni pentru aprobarea acestei actualizări 31/07/2023
2023 36 HOTĂRÂRE privind avizarea modificării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Unțeni pentru aprobarea acestei modificări 31/07/2023
2023 37 H O T Ă R Â R E privind însușirea unei informări 31/07/2023
2023 38 H O T Ă R Â R E privind aprobarea sumei datorate către DELGAZ GRID SA Iași din bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023, pentru aplicarea Deciziei nr.324-A din 02.11.2022 a Tribunalului Botoșani, rămasă definitivă prin Decizia nr.106/30.06.2023 a Curții de Apel Suceava 31/07/2023
2023 39 H O T Ă R Â R E privind aprobarea virării de credite la bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023 31/07/2023
2023 31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 30/06/2023
2023 32 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembriedin anul 2023 30/06/2023
2023 33 HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Unțeni pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963 30/06/2023
2023 26 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii spațiilor: Corp administrativ 1, situat în p.c. 304, intravilan sat Mânăstireni și Clădire Dispensar Uman Burlești situat în p.c. 316 sat Burlești, aparținând domeniului public și respectiv, privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 18/05/2023
2023 27 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 18/05/2023
2023 28 HOTĂRÂRE privind asocierea și participarea comunei Unțeni în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin PS 2023-2027 18/05/2023
2023 29 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 18/05/2023
2023 30 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Unteni și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare la 31.12.2022 18/05/2023
2023 24 HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.12/2023 28/04/2023
2023 25 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului Local al comunei Unțeni începând cu data de 1 mai 2023 28/04/2023
2023 17 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2023 16/03/2023
2023 18 HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de uz și servitute către DELGAZ GRID S.A. pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 92 m.p. teren ocupat aparținând domeniului public al comunie Unțeni, jud. Botoșani 16/03/2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte