Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Registrul agricol
2010-2014

NORMELE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR O.G. nr.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL - VEZI AICI

REGISTRUL AGRICOL PENTRU PERIOADA 2010 - 2014 - HG 1632/2009
MODEL DECLARATIE LA REGISTRUL AGRICOL 2010-2014
ANUNT IMPORTANT 1
ANUNT IMPORTANT 2

2015-2019
REGISTRUL AGRICOL PENTRU PERIOADA 2015 - 2019 - HG 218/2015
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019

DECLARAȚIE LA REGISTRUL AGRICOL 2015-2019 - MODEL FACULTATIV -
VA FACEM CUNOSCUT UNELE PREVEDERI DIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL APROBATĂ PRIN LEGEA NR.98/2009

Art. 5. - (1) Se considerã gospodãrie, în sensul prezentei ordonanþe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc ºi gospodãresc împreunã, având buget comun, ºi care, dupã caz, lucreazã împreunã terenul sau întreþin animalele, consumã ºi valorificã în mod comun produsele agricole obþinute.
(2) În registrul agricol se înscriu gospodãriile populaþiei, cu tot terenul în proprietate ºi cel pe care îl utilizeazã în arendã, în parte, în asociere sau sub alte forme, dupã caz, clãdirile cu destinaþia de locuinþã ºi construcþiile - anexe, animalele pe care le deþin pe raza unei localitãþi, indiferent de domiciliul proprietarului.
(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodãriile populaþiei, chiar dacã nu deþin terenuri agricole ºi silvice, animale sau clãdiri cu destinaþia de locuinþã ºi construcþii - anexe. De asemenea, toate gospodãriile populaþiei din localitãþi care aparþin din punct de vedere administrativ de oraºe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureºti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deþinut de aceste unitãþi administrativ - teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ - teritoriale ale municipiului Bucureºti.
(4) La oraºe, municipii ºi sectoare ale municipiului Bucureºti se înscriu în registrul agricol numai gospodãriile care deþin terenuri agricole ºi silvice, precum ºi acelea care deþin animale pe raza lor administrativ-teritorialã.
(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altã þarã, dar care au pe raza localitãþii terenuri, animale sau clãdiri cu destinaþia de locuinþã ºi construcþii - anexe vor fi înscrise în registrul agricol dupã gospodãriile persoanelor care au domiciliul în localitate ºi dupã ce s-au lãsat file libere pentru gospodãriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.
(6) Cu privire la situaþia juridicã a terenului, se vor lãsa file libere pentru înscrierea modificãrilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinþã ori al schimbãrii categoriei de folosinþã. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaþiei juridice se va face în baza extrasului de carte funciarã de informare eliberat pãrþilor dupã înscrierea în cartea funciarã a actelor în cauzã. 

Art. 11. - (1) Perioadele la care persoanele fizice ºi juridice au obligaþia sã declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt urmãtoarele: 
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodãriei, terenul aflat în proprietate ºi cel pe care îl utilizeazã, clãdirile utilizate ca locuinþã, construcþiile-anexe ºi mijloacele de transport cu tracþiune animalã ºi mecanicã, maºinile, utilajele ºi instalaþiile pentru agriculturã, efectivele de animale existente în gospodãrie/unitatea cu personalitate juridicã la începutul fiecãrui an, precum ºi modificãrile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deþin, ca urmare a vânzãrii-cumpãrãrii, a produºilor obþinuþi, a morþii sau sacrificãrii animalelor ori a altor intrãri-ieºiri; 
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinþã a terenului, suprafeþele cultivate, numãrul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice ºi juridice au obligaþia sã declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol ºi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificãri în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariþia modificãrii. 
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraþiile la termenele prevãzute la alin. (1), se considerã cã nu au intervenit niciun fel de modificãri, fapt pentru care în registrul agricol se reporteazã din oficiu datele din anul precedent, cu menþiunea corespunzãtoare la rubrica "semnãtura declarantuluI".  
Art. 20. - (1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, ...., nedeclararea la termenele stabilite ºi în forma solicitatã a datelor care fac obiectul registrului agricol, ... constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendã de la 300 lei la 1.500 lei. 

PREVEDERI DIN NORMELE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA O.G. 28/2008

Art. 6. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraþiei date pe propria rãspundere de capul gospodãriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodãriei, care dispune de capacitate deplinã de exerciþiu, dupã cum urmeazã: 
a) prin vizitarea persoanelor fizice de cãtre persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol; 
b) la primãrie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintã din propria iniþiativã sau pentru rezolvarea altor probleme; 
c) pe baza declaraþiei trimise prin poºtã, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaþia de a fi înregistratã în registrul agricol; 
d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodãriei; 
e) prin invitarea la primãrie a persoanelor fizice care au obligaþia sã efectueze declaraþiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. 
(2) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clãdirile ºi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum ºi a schimbãrii categoriei de folosinþã se poate face numai pe bazã de documente anexate la declaraþia fãcutã sub semnãtura capului de gospodãrie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei, sub sancþiunea nulitãþii. În cazul în care nu existã documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clãdirile ºi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum ºi a schimbãrii categoriei de folosinþã se poate face pe baza declaraþiei date sub semnãtura capului gospodãriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodãriei, sub sancþiunea nulitãþii.
Aceste declaraþii pot fi date, potrivit opþiunii persoanei fizice obligate sã declare în registrul agricol, dupã cum urmeazã: 
a) în faþa secretarului localitãþii; 
b) în faþa notarului public; 
c) la misiunile diplomatice ºi oficiile consulare ale României. 
(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraþia în condiþiile alin. (1). 
(4) Pentru unitãþile cu personalitate juridicã, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraþiilor date de reprezentantul legal al unitãþii respective, însoþite de documente. 
(5) Pentru terenurile din fondul forestier naþional, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2) ºi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care s-au încheiat contracte de prestãri de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, dupã caz, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraþiilor conducãtorilor ocoalelor silvice care administreazã terenurile forestiere situate în raza administrativ - teritorialã a localitãþii. Pentru celelalte terenuri cu destinaþie forestierã, declaraþia se face de titularul dreptului de proprietate ori de împuternicitul acestuia. 
(6) Modalitatea prevãzutã la alin. (1) lit. e) se poate utiliza numai dacã este aprobatã prin hotãrâre a consiliului local, la iniþiativa primarului.

Art. 17. - (1) Perioadele în care persoanele fizice ºi juridice au obligaþia sã declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt urmãtoarele: 
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodãriei, terenul aflat în proprietate ºi cel pe care îl utilizeazã, clãdirile cu destinaþia de locuinþã, construcþiile - anexe ºi mijloacele de transport cu tracþiune animalã ºi mecanicã, maºinile, utilajele ºi instalaþiile pentru agriculturã ºi silviculturã, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecãrui an, precum ºi modificãrile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deþin, ca urmare a vânzãrii - cumpãrãrii, a produºilor obþinuþi, a morþii sau sacrificãrii animalelor ori a altor intrãri - ieºiri; 
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinþã a terenului, suprafeþele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numãrul pomilor în anul agricol respectiv. 
(2) Persoanele fizice ºi juridice au obligaþia sã declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol ºi în afara acestor intervale de timp, aºa cum este prevãzut la art. 37 alin. (1) ºi art. 39 alin. (1), ori în cazul în care au intervenit modificãri în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariþia modificãrii. 
(3) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraþiile la termenele prevãzute la alin. (1) ºi (2), se considerã cã nu au intervenit niciun fel de modificãri, fapt pentru care în registrul agricol se reporteazã din oficiu datele din anul precedent, cu menþiunea corespunzãtoare la rubrica "semnãtura declarantului".

FORMULARUL DECLATAȚIEI PENTRU REGISTRUL AGRICOL SE POATE DESCARCA DE LA  INFORMATII PUBLICE - FORMULARE

Ordonanța Guvernului  nr.28/2008 a fost publicată ân Monitorul Oficial al României  (M. Of. ) nr.628 din 29 august 2008 cu aplicare de la 1 septembrie 2008, Legea nr.98/2009 în M. Of. nr.253 din 16.04.2009 cu aplicare de la data de 19 aprilie 2009  iar Normele metodologice în M.Of. nr.650/20.10.2010 (Ordinul comun nr.95/153/1998/3241/2010 cu cplicare din 20.09.2010