Oferte vanzare teren extravilan
LEGEA 17/2014 MODIFICATĂ
NORMELE METODOLOGICE APLICARE Legea 17/2014
FORMULARE
anexa nr. 1A - Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare;
anexa nr. 1B - Modelul ofertei de vânzare;
anexa nr. 1D - Modelul comunicării acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului;
anexa nr. 3b-Solicitare aviz favorabil Direcția județeană de cultură

OFERTE DE VANZARE TERENURI EXTRAVILANE (obligația de afișare 30 zile-art.6, alin. (2) + 10 zile în situațiile de la art.7, alin.(5) din Lg.17/2014)

101/L.17/13.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETARI ANCUȚA VICTOR, ANCUȚA PUIU-VIOREL, ARCUȘ MARIA și ȘCHIOPU NARCISA (afișat la 13.11.2018 ora -15,15)

102/L.17/13.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR ANDRIȘAN CONSTANȚA(afișat la 08.11.2018 ora -15,20)

103/L.17/13.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR ANCUȚA VICTOR (afișat la 13.11.2018 ora -15,25)

104, 105 și 106/L.17/21.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETARI ZAHARIA ANA și TIMIȘAG GABRIELA-VIONELA (afișat la 21.11.2018 ora -10,22)

107, 108, 109 și 110/L.17/27.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR GHEORGHIU IOAN-CRSTIAN (afișat la 28.11.2018 ora -15,25)

111/L.17/27.11.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR PRISACARIU PARASCHIVA (afișat la 28.11.2018 ora -15,30)

112/L.17/10.112.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR TREMURICI LAURENȚIU (afișat la 11.12.2018 ora -12,35)

113/L.17/10.12.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETAR ANCUȚA NATALIA (afișat la 11.12.2018 ora -12,40)

114/L.17/12.12.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori - PROPRIETARI COJOCARIU MARIA și COJOCARIU MARIA (afișat la 13.12.2018 ora -13,25)

115 și 116/L.17/13.12.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETARI PĂDURARU DUMITRU și PĂDURARU MARIA (afișat la 14.12.2018 ora -11,05)

117 și 118/L.17/13.12.2018 - Oferta de vânzare + lisla preemptori + comunicare de acceptare - PROPRIETARI HRIȚCU ANTON și HRIȚCU ANETA (afișat la 14.12.2018 ora -11,15)

ANUNȚ: ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CONSTATAȚI GREȘELI MATERIALE ÎN CUPRINSUL ANUNȚURILOR OFERTELOR DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA NR. TEL. 0231543802.

ACTE NECESARE - înstrăinării terenului extravilan
Art. 5. - (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de aceasta și de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanța de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donație, proces - verbal de predare - primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condițiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.
(2) Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.
(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.
(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum și lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate și depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.
(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.