Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Concursuri
 LEGISLATIE SPECIFICA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL HG 286/2011 SI PENTRU FUNTIONARII PUBLICI HG 611/2008 (ambele cu modificãrile ?i completãrile ulterioare) - ORGANIZARE CONCURSURI ?I PROMOVÃRI

PERSONAL CONTRACTUAL
H.G. NR.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, MODIFICATÃ ?I COMPLETATÃ

FUNC?IONARI PUBLICI
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici (MODIFICATÃ ?I COMPLETATÃ)- a se vedea dispozi?iile prevãzute la art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ


CONCURS PENTRU ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de CONSILIER ACHIZI?II PUBLICE, Clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul achizi?ii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Un?eni.
ANUN? ORGANIZARE CONCURS
FORMULAR DE ÎNSCRERE - editabil poate fi descãrcat de aici.
ANUN? SELEC?IE DOSARE CANDIDA?I. Anun?ul este afi?at ?i la sediul primãriei.

05.07.2021
CONCURS
 PENTRU ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de CONSILIER ACHIZI?II PUBLICE, Clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul achizi?ii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Un?eni.
ANUN? ORGANIZARE CONCURS
FORMULAR DE ÎNSCRERE - editabil poate fi descãrcat de aici.
ANUN? SELEC?IE DOSARE
COMUNICAT al Comisiei pentru solu?ionarea unei contesta?ii

17.11.2021
CONCURS
Pentru ocupare func?iei contractuale de execu?ie de muncitor calificat (electrician), treapta profesionalã IV, cu normã întreagã, pe perioadã nedeterminatã în cadrul activitã?ii publice de gospodãrie comunalã (afi?at în data de 17.11.2021, ora 15,45).
ANUN? ORGANIZARE CONCURS.
ANUN? SELEC?IE DOSARE.
ANUN? REZULTATE PROBA SCRISÃ.
ANUN? final proba interviului

06.04.2022
CONCURS PENTRU ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de CONSILIER ACHIZI?II PUBLICE, Clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul achizi?ii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Un?eni.
ANUN? ORGANIZARE CONCURS
FORMULAR DE ÎNSCRERE - editabil poate fi descãrcat de aici.
ANUN? selec?ie dosare.
ANUN? proba scrisã a concursului (afi?at la ora 14,15)
ANUN? comisia de contesta?ie (afi?at la ora 18,46)
ANUN? proba interviului (afi?at la ora 11,45)
COMUNICAT final concurs (17.05.2022- afi?at la ora 13,35)

17.06.2024
ANUNT
ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI UNTENI
ANEXE LA ANUNTUL DE ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI UNTENI

12.07.2024

Proces verbal selectie dosare concurs secretar general al comunei
Anunt rezultat selectie dosare comisie concurs secretar general al comunei