Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Invăţământ

ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.1 UNÞENI (PRE, PRI, GIM)
structuri arondate:
ªcoala Gimnazialã nr.2  Mînãstireni (PRE, PRI, GIM)
ªcoala Primarã nr.3 Burleºti ((PRE, PRI)
cf. HCL nr.15/2012 

ADRESÃ, DATE DE CONTACT

 Sat Unþeni, comuna Unþeni, jud. Botoºani, cod 717437,

                                               Tel./fax  0231/543808, E-mail: scoala.unteni@yahoo.com
          
                                                
DESCRIERE. ISTORIC

La 16 martie 1865 s-a înfiinþat prima ºcoalã din comuna Unþeni numitã ªcoala comunalã Mãnãstireni, în satul Mãnãstireni având un singur învãþãtor d-ul Andrei Ionescu. Din 13 martie 1876 ºcoala se mutã la Unþeni , numindu-se ªcoala comunalã Unþeni funcþionând în case þãrãneºti. Primii învãþãtori ai ºcolii au fost: Tigiliu Constantin, Ilincaru Petru, Baciu Dumitru, Mihalache Traian, Mihalache Alexandrina, Constantin Zuzu ºi Maria Rehorciuc.

De la 9 mai 1911 pânã în anul 1970, ºcoala a funcþionat în localul vechi, care în prezent nu mai existã, localul nou având doar parter, etajul fiind construit în anul 1976. În 1972 s-a construit clãdirea atelierului ºcoalã pentru instruirea practicã a elevilor.

Din 1986, în clãdirea ºcolii funcþioneazã ºi grupa de grãdiniþã (30 preºcolari).

Aceastã ºcoalã a funcþionat sub mai multe titulaturi: ªcoala elementarã, ªcoala generalã de ºapte clase, ªcoala generalã de opt ani, ªcoala generalã de zece ani, ªcoala cu clase I-X ºi în prezent ªcoala cu clase I-VIII Unþeni, cu personalitate juridicã, ºcoalã coordonatoare pentru celelalte ºcoli din comunã: Mãnãstireni 1, Mãnãstireni 2, Burleºti, Burla ºi Soroceni.

REZULTATE OBÞINUTE

Premii ºi menþiuni Concursul SMART 2007 - 2009 

Menþiuni concursul NICOARÃ ºi concursul de poezie Constantin Dracsin

Menþiuni etapa judeþeanã a olimpiadei de educaþie tehnologicã

Premii ºi menþiuni la etapele judeþene ale concursurilor sportive de ºah, tenis de masã, cros

Menþiune, Concurs ”Scrisoare pentru Moº Craciun” organizat de Intuitext ºi Didactic.ro , ianuarie 2010 

Premiul al II-lea , Concurs de colaje , Festivalul Toamnei - ªcoala  Ocna Dej, 2009

Premiul al III-lea , Concurs de colaje, Festivalul Toamnei - ªcoala  Ocna Dej, 2009

Menþiune , Concurs de colaje, Festivalul Toamnei - ªcoala  Ocna Dej,  2009

Premiul I, Concursurile Smart, limba românã, 2009

Premiul I, Concursurile Smart, matematicã, 2009

Premiul al II-lea, Concursurile Smart, limba românã, 2009

Premiul al II-lea, Concursurile Smart, matematicã, 2009

Premiul al III-lea, Concursurile Smart, limba românã, 2009

Premiul al III-lea, Concursurile Smart, cunoºtinþe generale, 2009

Menþiune, proiectul  “La Journée Internationnale de l`enfant à la campagne”,Competiþia de proiecte  "eTwinning încurajeazã creativitatea" , iunie 2009

Menþiune, Concursul Cangurul matematic, 2008

Premiul I, Concursurile Smart, limba românã, 2007

Premiul I, Concursurile Smart, matematicã, 2007

Premiul al II-lea, Concursurile Smart, matematicã, 2007

Premiul I, Concursurile Smart, limba românã, 2006

Premiul al II-lea, Concursurile Smart, limba românã, 2006

Premiul al III-lea, Concursurile Smart, limba românã, 2006

PROIECTE

2007-2008 - Proiectul de granturi « Clubul de teatru »

2007-2008 -  Proiectul « Datini ºi obiceiuri locale »

2008-2009 -  Proiectul interjudeþean Prietenie, ganduri bune, armonie

Mai-iunie 2009 - Proiect european eTwinning “La Journée Internationnale de l`enfant à la campagne 

5 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 - Proiectul « ªcoli pentru un viitor verde »,  realizat de Organizaþia internaþionalã  World Wide Fund for Nature ºi Editura CD PRESS

1990 – 2010 - Proiect internaþional « Cetãþeni europeni, prietenie fãrã hotare », cu ªcoala Terminou de Notre-Dame din Plomeur, Franþa

ªcoala Unþeni este ºcoalã coordonatoare având în subordine urmãtoarele ºcoli:

-         ªcoala cu clase I-VIII Mãnãstireni 1

-         ªcoala cu clase I-IV Mãnãstireni 2

-         ªcoala cu clase I-IV Burleºti

-         ªcoala cu clase I-IV Soroceni

-         ªcoala cu clase i-IV Burla

În total pe Unitate cu personalitate juridicã sunt 30 cadre didactice ºi 313 copii din care 174 la învãþãmântul primar, 139 la cel gimnazial.

În cadrul acestor ºcoli funcþioneazã ºi 4 grupe de grãdiniþã având 100 de preºcolari.

Toate ºcolile sunt dotate cu reþea de calculatoare dar numai la Unþeni se poate folosi Internetul.

ªcoala Unþeni prezintã un cabinet de informaticã bine dotat cu 15 calculatoare ºi Internet, o salã de teatru frumos amenajatã.

ªcolile Mãnãstireni 2 ºi Soroceni sunt construite printr-un proiect cu Banca Mondialã, cu mobilier ºi dotãri moderne.

Toate ºcolile dispun de mobilier nou, sãli de clasã spaþioase, frumos amenajate pentru realizarea procesului instructiv educativ.ªcoala cu clase I-VIII Mãnãstireni 1 
                                            ªcoala cu clase I-IV Mãnãstireni 2

 

ªcoala cu clase I-IV Burleºti

Adresã, date de contact: sat. Burleºti, com. Unþeni, jud. Botoºani, cod 717437

 Tel.  0231/543969

E-mail: scburlestibt@yahoo.com

                                                            ªcoala cu clase I-IV Soroceni