Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 505
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 17 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-studiu de fezabilitate, PTH, indicatorii tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public stradal, în comuna Unțeni, județul Botoșani”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 26/04/2024
2024 12 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Unțeni în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr._ la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017, exclusiv Municipiul Botosani, Comuna Mihai Eminescu, Comuna Curtești, Comuna R?chiți, Comuna Stăuceni și Comuna Sulița 28/03/2024
2024 13 HOTĂRĂRE privind acordarea  ajutoarelor de înmormăntare și ajutoarelor de urgență         28/03/2024
2024 14 HOT?R?RE privind declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2024 „Luna cur??eniei” pe raza comunei Unțeni, jude?ul Boto?ani 28/03/2024
2024 15 HOT?R?RE privind alegerea pre?edintelui de ?edin?? pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2024 28/03/2024
2024 16 Hot?r?re privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unțeni ?n Adunarea General a Asociaților ADI Aqua Botoșani 28/03/2024
2024 8 HOT?R?RE privind actualizarea Planului de analiz? ?i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Un?eni ?n anul 2024 28/02/2024
2024 11 HOT?R?RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezent?nd categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 28/02/2024
2024 9 HOT?R?RE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Unțeni pentru perioada anului 2023 27/02/2024
2024 10 HOT?R?RE privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezent?nd categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 27/02/2024
2024 3 Hotãrâre privind însuºirea unei informãri 30/01/2024
2024 4 HOTÃRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2024-2033 30/01/2024
2024 5 HOTÃRÂRE privind aprobarea Planului anual de acþiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2024 30/01/2024
2024 6 HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2024 30/01/2024
2024 1 HOTÃRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2024-2025 08/01/2024
2024 2 HOTÃRÂRE privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2023 08/01/2024
2024 17 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-studiu de fezabilitate, PTH, indicatorii tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public stradal, în comuna Unțeni, județul Botoșani”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 01/01/2024
2023 55 H O T Ã R Â R E privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 18/12/2023
2023 56 HOTÃRÂRE privind aprobarea unei sume datorate cãtre DELGAZ GRID S.A. Iași din bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023 pentru aplicarea unei sentințe civile 18/12/2023
2023 57 HOTÃRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRÃRI în vederea repartizãrii orelor de muncã stabilite conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru anul 2024 18/12/2023
2023 58 HOTÃRÂRE privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru apãrarea intereselor comunei Unțeni, ale Consiliului local Unțeni și ale Comisiei comunale pentru stabilirea proprietãții private asupra terenurilor Unțeni în instanțã pentru anul 2024 18/12/2023
2023 59 HOTÃRÂRE privind alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2024 18/12/2023
2023 51 HOTÃRÂRE privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 12 tone, aplicabile în anul fiscal 2024 28/11/2023
2023 52 HOTÃRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scãderea din evidenþa curentã ºi trecerea lor în evidenþa separatã 28/11/2023
2023 53 H O T Ã R Â R E privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 28/11/2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte