Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dispoziţiile Primarului
Convocare Consiliu local în ºedinþã de îndatã
DISPOZITIE privind reorganizarea Comitetului local pentru situatii de urgenþã ºi al centrului Operativ
DISPOZITIE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, atribuþiile, funcþionarea lºi dotarea
Comitetului local ºi Centrului operativ pentru situaþii de urgenþã
DISPOZITIE pentru emiterea "Permisului de lucru cu foc
Dispozitie privind reorganizarea SVSU Unþeni
DISPOZITIE ORGANIZARE CONCURS
CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA MARTIE 2012 
SEDIUL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
DELIMITARE SI NUMEROTARE SEVTII DE VOTARE
CONVOCARE CONSILIUL LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII MAI 2012
CONVOCAREA CL Unteni in sedinta extraordinara

REGUMENTUL privind evaluarea performanþelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comunei Unþeni precum ºi în cadrul activitãþilor ºi serviciilor publice ale Consiliului Local al comunei Unþeni
REGULAMENTUL de organizare ºi desfãºurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unþeni ºi din activitãþile ºi serviciile publice ale Consiliului Local al comunei Unþeni 
CODUL ETIC ȘI DE CONDUITÃ
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUUNII AUGUST 2012 
DISPOZITIE privind organizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea ºi îndrumarea metodologicã a dezvoltãrii sistemului de control intern/managerial  

DISPOZIÞIE  

privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Comisiei de monitorizare, coordonare ºi îndrumare metodologicã a dezvoltãrii sistemului de control intern/ managerial al Primãriei comunei Unþeni cât ºi pentru activitãþile ºi serviciile publice ale consiliului local

Dispoziþia privind convocarea consiliului local în ºedinþa ordinarã a lunii octombrie 2012
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA DE INDATA 
CONVOCARE CONSILIUL LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DECEMBRIE 2012 
CONVOCARE CL IN SEDINTA EXTRAORDINARA 09.01.2013 
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII MARTIE 2013 
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA DE INDATA
CONVOCARE c.l. IN SEDINTA DIN 28 MAI 2013 ORDINARA
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII AUGUST 2013 

CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII octombrie 2013
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA DE INDATA IN 6.02.2014 
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA MARTIE 2014 
DISPOZITIE RECTIFICARE BUGET 2014 
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII APRILIE 2014 
 CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII IUNIE 2014
CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA A LUNII IULIE 2014 
convocarea CONSILIULUI IN SEDINTA EXTRAORDINARA